پیشگفتار

به منظور تامین بهینه برق صنایع، همواره روشی از توافق مورد استفاده قرار می گیرد که در هرکدام از روش ها به نوعی یک قرارداد امضا می شود. با توجه به بار حقوقی قرارداد در این نوشته فایل الحاقیه قرارداد انشعاب جهت استحضار و استفاده شما عزیزان آماده سازی و ارائه شده است. شما می توانید با دانلود آن با جزئیات این قرارداد آشنا شوید و در قراردادهای خود از آن بهره ببرید.

 

 

قرارداد انشعاب برق چیست؟

به منظور بهره مندی از انرژی الکتریکی نیاز است که از طریق قرارداد تهیه انشعاب اقدام به اتصال به شبکه و تامین انرژی نمایید. قراردادی که به این منظور بین تامین کننده انرژی و استفاده کننده منعقد می گردد قرارداد انشعاب برق است. قرارداد انشعاب برق با متقاضي منعقد مي شود. این قرارداد مي بايد بر اساس مفاد اين آيين نامه و مستند به آن باشد. ضمناً هر تغييري در آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق (به جز هزينه هاي برقراري انشعاب برق) شامل كليه متقاضيان و مشتركين است.

در قرارداد انشعاب باید مدت و هزينه برقراري انشعاب برق كاملا” مشخص شده باشد. اين هزينه ها تا زماني كه قرارداد معتبر است قطعي و ثابت بوده با تغيير در آيين نامه ها و مقررات عوض نخواهد شد. همچنين در قراردادهاي منعقده كليه تعهدات فني متقاضي باید بدون ذكر هزينه منعكس گردد. در مورد قراردادهايي كه قبل از ابلاغ اين آيين نامه منعقد شده اند، اگر تعهدات فني و مالي متقاضي در مواعد مقرر انجام شده باشد تامين برق متقاضي بر اساس آيين نامه زمان انعقاد قرارداد خواهد بود. در مورد متقاضياني كه تا تاريخ مقرر در قرارداد كليه تعهدات مالي خود را انجام داده باشند لكن تمام يا قسمتي از تعهدات فني آنها هنوز اجرا نشده باشد، شركت در صورتي كه آمادگي تامين برق را داشته باشد از تاريخي كه در قرارداد جهت تامين برق مشخص گرديده است، با اعلام قبلي، متقاضي را به عنوان مشترك شناخته و بر طبق تعرفه مربوطه نسبت به ارسال صورتحساب اقدام خواهد نمود. در صورت عدم پرداخت صورتحساب از طرف مشترك مطابق بندهاي 50-4 و 52-4 عمل خواهد شد. در صورتي كه شركت آمادگي تامين برق متقاضي را نداشته باشد نمي بايد اقدام به صدور صورتحساب نمايد. در مورد متقاضيان كشاورزي در صورت عدم اشتغال به كشاورزي بعد از اعلام آمادگي نسبت به تامين برق، متقاضي، مشترك شناخته مي شود و شركت بايد نسبت به محاسبه حداقل بهاي برق (معادل حداقل بهاي برق تعرفه صنعتي) اقدام كند. در مورد متقاضياني كه تا تاريخ مقرر در قرارداد، تمام يا قسمتي از تعهدات مالي آنها انجام نگرفته باشد، قرارداد با اخطار قبلي فسخ شده تلقي و شركت پس از كسر هزينه هاي لوازم مصرفي و خدمات انجام شده براي متقاضي مذكور (از قبيل هزينه هاي بازديد از محل، تهيه طرح و نقشه هاي عمليات اجرايي و غيره) مابقي مبالغ پرداختي متقاضي را مسترد خواهد نمود. ضمناً در صورت تقاضاي متقاضي و وجود امكانات فني  در ازاء قسمتي از تعهدات مالي كه از طرف متقاضي در چارچوب قرارداد قبلي انجام شده است شركت تامين برق را با قدرت كمتري متناسب با هزينه پرداختي و بر اساس مقررات زمان عقد قرارداد انجام خواهد داد. (منبع: وزارت نیرو)

 

دانلود الحاقیه قرارداد انشعاب برق

در این بخش می توانید الحاقیه مربوط به قرارداد اشتراک برق را مشاهده و دانلود نمایید:

 

الحاقیه قرارداد انشعاب برق

 

 

منبع: وزارت نیرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button