دستورالعمل نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مشترکان صنعتي و سایر مشترکان بالاي ۱مگاوات

بخش دوم: انشعاب‌هاي با تعرفه تولید (صنعت و معدن) با قدرت قراردادي بالاي ۲ مگاوات صنایع فولادي، آلومینیوم،مس، فلزات اساسي و کاني‌هاي فلزي، واحدهاي پالایشگاهي و پتروشیمی (قابل اجرا از ابتداي خرداد سال ۱۴۰۲)

 1. محاسبه تعداد روزهای دوره مصرف

در توالی جدید قبوض برق مشترکین با ظرفیت قراردادی بالای دو مگاوات از ابتدای تا انتهای دوره مصرف صادر می­شود. (دوره­های ۳۱ روزه در شش ماه اول سال و دوره­های ۳۰ روزه در شش ماه دوم سال)

 1. محاسبه مصارف انرژی

محاسبه مصارف انرژی به ترتیب زیر انجام می­پذیرد:

طبق دستورالعمل توالی مشترکین با قدرت قراردادی بالای یک مگاوات مشمول توالی جدید خواهند بود و مشترکین با قدرت مصرفی بالای یک مگاوات نیز مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان می­گردند.

۲-۱: اگر قدرت مصرفي مساوي يا كمتر از يک مگاوات باشد، كل مصرف انرژي ميان­باري، اوج­بار و كم­باري قرائت شده، غيرمشـمول ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش‌بنيان خواهد بود.

۲-۲: اگر قدرت مصرفي بيشتر از يک مگاوات باشد (بجز تاسيسات گردشگري)، مصارف انرژي به تفکيک مشـمول و غيرمشمول ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش‌بنيان به صورت زیر محاسبه می­گردد:

الف: مصـرف انرژی کل مشـمول ماده  ۱۶قانون جهش تولید دانشبنیان، به صورت زیر محاسبه می­گردد:

مصارف انرژی قرائت شده کل دوره × درصد مشمول= مصرف انرژی کل مشـمول ماده  ۱۶جهش تولید

توجه: درصد مشمول در سال  ۱۴۰۲معادل یک درصد (۱% ) از مصرف انرژی کل دوره واحدهای صنعتی با قدرت مصرفی بیش از یک مگاوات می­باشد. درصد مشمول طی سال­های ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۶ سالانه یک واحد درصد اضافه می­شود.

ب: مصـرف انرژی کل غیرمشـمول ماده  ۱۶قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به صورت زیر محاسبه می­گردد:

مصرف انرژی کل غیرمشـمول ماده  ۱۶جهش تولید = مصرف انرژی کل مشـمول ماده  – ۱۶مصارف انرژی قرائت شده کل دوره

ج: مصارف انرژی تامین شده توسط مشترکان از محل تولید نیروگاه تجدید پذیر مشترک و انرژی خریداری شده از طریق قرارداد دوجانبه نیروگاه ­های تجدید پذیر و تابلو دوم بازار بورس انرژی که در کل روزهای دوره معتبر است، برای کل روزهای دوره به دست می‌آید.

د: مصرف انرژی مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، با کسر مصارف انرژی محاسبه شده در بند (ج) از مصرف انرژی بند (الف) بدست می‌آید.

توجه: چنانچه مقدار حاصله در بند (د) منفی باشد، مصرف انرژی کل مشـمول ماده  ۱۶جهش تولید برای دوره صدور صورتحساب معادل صفر در نظر گرفته می­شود و مقدار قدرمطلق عدد محاسبه شده (مازاد مجموع انرژی خریداری شده از طریق قرارداد دوجانبه نیروگاه‌های تجدید پذیر و تابلو دوم بازار بورس انرژی و انرژی تولید شده نیروگاه تجدیدپذیر مشترک) به نسبت کل مصارف میان­باری، اوج بار و کم­باری قرائت شده، تسهیم می­شود.

ی: انرژی کل غیرمشـمول ماده ۱۶ جهش تولید محاسبه شده در توجه فوق به نسبت کل مصارف میان­باری، اوج­بار و کم­باری قرائت شده، تسهیم می­شود.

۲-۳: مصارف انرژی كل، ميان­باري، اوج­بار و كم­باري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)، كد ” ۴-الف“، به صورت زير محاسبه مي­گردد:

( ۲۴ × تعداد روزهاي دوره × حداكثر قدرت مصرفي دوره) ÷ مصرف انرژي كل دوره = ضریب بار

(درصد مشمول جهش تولید – ۱)× ضریب بار× ۲۴× تعداد روزهاي دوره × ۲۰۰۰= مصرف انرژی کل مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)، كد ” ۴-الف“

توجه: درصد مشمول جهش تولید مندرج در فرمول فوق در مورد مشترکان با قدرت مصرفی یک مگاوات وکمتر معادل صفر و برای مشترکان با قدرت مصرفی بیشتر از یک مگاوات در سال ۱۴۰۲ معادل یک درصد (۱%) است.

مصرف کل انرژی دوره÷ مصرف انرژی کل مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)، كد ” ۴-الف“ × مصرف انرژی میان­باری دوره = مصرف انرژی میان­باری مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)، كد ” ۴-الف“

مصرف کل انرژی دوره÷ مصرف انرژی کل مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)، كد ” ۴-الف“ × مصرف انرژی اوج­بار دوره = مصرف انرژی اوج­بار مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)، كد ” ۴-الف“

مصرف کل انرژی دوره÷ مصرف انرژی کل مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)، كد ” ۴-الف“  × مصرف انرژی کم­باری دوره = مصرف انرژی کم­باری مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)، كد ” ۴-الف“

۲-۴: مصارف انرژی ميان­باري، اوج­بار و كم­باري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)، كد ” ۴-د“ از كسر مصارف انرژي مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)، كد ” ۴-د“ در هر يک از بازه­هاي مذکور (محاسبه شده در بخش ۲-۳) از انرژي غيرمشمول ماده ۱۶ جهش توليد در بازه­هاي ميان­باري، اوج­بار و كم­باري محاسبه شده در بخش ۲-۱يا ی حسب مورد بدست مي­آيد.

۲-۵: مصارف انرژی ميان­باري، اوج­بار و كم­باري قرارداد دوجانبه (غیرتجدیدپذیر) در کل روزهای دوره که قرارداد دوجانبه در آن­ها معتبر است، از مجموع حاصل­ضرب ظرفیت قرارداد دوجانبه در تعداد ساعات بازه­های زمانی میان­باری،اوج­بار و کم­باری روزانه، برای کل روزهای مذکور به­دست می­آید.

توجه: در هنگام کسر انرژی خریداری شده از محل قراردادهای دوجانبه از انرژی مصرفی، میزان انرژی خریداری شده از نیروگاه­های صنایع موضوع مصوبه شماره ۱۰۰ / ۲۰ / ۲۱۱۷۹ / ۱۴۰۲ مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ وزیر محترم نیرو در اولویت کسر قرار گیرد.

۶-۲: مصارف انرژی ميان­باري، اوج­بار و كم­باري خریداری شده از تابلوی اول بازار بورس انرژی، از مجموع حاصل­ضرب قدرت خریداری شده از بازار بورس در هر بازه زمانی میان­باری، اوج­بار و کم­باری روزانه (براساس گزارشات ارسالی توسط شرکت بورس انرژی) در تعداد ساعات آن بازه زمانی، برای کل روزهای خرید از بورس انرژی که در بازه دوره قرار می­گیرند، به­دست می­آید.

توجه: تعداد ساعات میان­باری، اوج­بار و کم­باری روزانه مطابق با تعداد ساعات تعریف شده توسط شرکت برق منطقه­ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد در هر روز دوره تعرفه­های برق تعیین می­گردد.

۷-۲: مصارف انرژی ميان­باري، اوج­بار و كم­باري تامين شده توسط شرکت برق منطقه­ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد به نیابت از طرف مشترک، از کسر مجموع انرژی خریداری شده مشترک از بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه در هر یک از بازه­های مذکور محاسبه شده در بخش­های ۲-۵ و ۲-۶ و توجه ذیل بخش د از انرژی میان­باری، اوج­بار و كم­باري غيرمشمول ماده ۱۶ جهش توليد محاسبه شده در بخش ۲-۳ یا ی حسب مورد بدست می­آید. چنانچه عددهای حاصله مربوط به هر یک از بازه­های مذکور منفی باشد مصرف انرژي تامين شده توسط شركت برق منطقه­اي و يا توزيع نيروي برق حسب مورد به نيابت از طرف مشترك، در آن بازه­ معادل صفر در نظر گرفته می­شود.

 1. محاسبه بهاي انرژي مشمول ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش بنيان

بهاي انرژي مشمول ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش بنيان، با توجه به مصرف انرژي محاسـبه شـده دربند (د) و نرخ برق تجديدپذير محاسبه و در صورتحساب تحت عنوان ” بهای انرژی مـاده “ ۱۶ درج می­گردد.

توجه: نرخ برق تجديد پذير توسط سازمان انرژي‌هاي تجديرپذیر و بهره‌وري انرژي ايران (سـاتبا) و بـر مبنـاي متوسط دو ماهه آخرين صورتحساب‌هاي تاييد شده سرمايه­گذاران محاسبه و اعلام مي­گردد.

 1. محاسبه بهاي انرژي غیرمشمول ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش بنيان

بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باری تامين شده توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی بـرق حسب مورد به نیابت از طرف مشترک، براساس ميزان انرژی محاسبه شـده در بنـد (۲-۷) و برمبنـاي حداكثر قيمت برق در هر يک از بازه‌هاي مذكور در بازار عمده فروشـي بـرق در همـان دوره، اعلامـي توسط شركت مديريت شبکه برق ايران و با اعمال ضريب ۱٫۲ محاسبه و مجموع سه عدد بدست آمـده در صورتحساب تحت عنوان ”بهاي انرژي تامين شده“ درج می­گردد.

 1. محاسبه بهاي انرژي مابه­التفاوت اجرای مقررات

مابه‌التفاوت اجراي مقررات براي مشتركاني كه تعرفه آن­ها بيشتر از ”متوسط نرخ بازار“، اعلامي توسط شركت مديريت شبکه برق، است به صورت زير محاسبه مي­شود:

۵-۱: ميزان انرژي مشمول مابه‌التفاوت اجراي مقررات از كسر انرژي كل مشمول ماده ۱۶ قانون جهش توليد يا مجموع انرژی خریداری شده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر ویا تابلوی دوم بورس انرژی (حداکثر انرژی مشمول ماده ۱۶ یا انرژی خریداری شده تجدیدپذیر ملاک محاسبه است) از كل انرژي قرائت شده دوره مشترك (اعم از انرژي تامين شده به نیابت از طرف مشترک توسط  شركت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد و انرژي خريداري شده از طريق بورس انرژي و يا قرارداد دوجانبه) بدست مي‌آيد كه به نسبت کل مصارف میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)،کد “۴-الف” و “۴-د” (محاسبه شده در بخش­های ۲-۳ و د)تسهیم می­شود.

۵-۲: مجموع حاصلضرب ميزان انرژي مشمول مابه‌التفاوت اجراي مقررات کد تعرفه “۴-الف” و “۴-د” در هر يک از بازه‌هاي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري در تفاوت تعرفه توليد (صنعت و معدن،) کدهای “۴-الف” و “۴-د” حسب مورد (با لحاظ نمودن بند (۱ )  شرايط  اختصاصي تعرفه مربوطه براي ماه‌هاي تير تا شهريور)، در آن بازه با متوسط نرخ بازار عمدهفروشی برق در سال گذشته تحت عنوان ”مابه‌التفاوت اجرای مقررات“ در صورتحساب درج می‌گردد.

توجه : نرخ میان­باری در تعرفه توليد (صنعت و معدن) كد “۴-د”  معادل متوسط نرخ خريد انرژي برق از نيروگاه­هاي دارای قرارداد تبديل انرژي است. نرخ­هاي انرژي اوجبار و كمباري با اعمال ضرايب ۲ و ۰٫۵ نسبت به نرخ ميان­باري محاسبه مي­گردد.

توجه :معافيت‌هاي مربوط به پرداخت ”مابه‌التفاوت اجرای مقررات“ براساس ضـوابط و مقـررات مربوطـه می­باشد.

توجه :آن قسمت از مابه‌التفاوت اجرای مقررات كه در قالب برق خريداري شده از تابلو اول بورس انـرژي از مشتركان مشمول اين دستورالعمل اخذ ميشود، (پس از ابلاغ موضوع توسط معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت نيرو و اجرايي شدن آن توسط بورس انـرژي) از مبـالغ محاسـبه شـده فـوق كسـر مي­گردد.

 1. محاسبه بهاي آبونمان

آبونمان دوره با توجه به مبلغ آبونمان ماهانه و تعداد روزهاي دوره محاسبه و تحت عنوان ”آبونمـان“ در صورتحساب درج مي­شود.برای مشترکین بالای ۳۰ کیلووات این مبلغ برای دوره ۳۰ روزه برابر با ۱۲۱۲۷۹ ریال در ماه می­باشد و برای دوره­های ۳۱ روزه این مبلغ می­بایست تبدیل گردد.

 1. محاسبه بهاي تجاوز از قدرت

در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي مشتركين پس از يک دوره صدور اخطاريه كتـبي به صورت زير اقدام مي­شود:

۷-۱: از ابتداي خرداد ماه تا انتهاي مهر ماه ۱۴۰۲؛ مجموع ۹۹ درصد بهاي كل انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري قرائت شده (بدون كسر دوجانبه و بورس) برمبناي حداكثر قيمت برق در هر يک از بازه‌هاي م كور در بازار عمده فروشي برق در همان دوره وبا اعمال ضريب ۱٫۲ و ۱ درصد بهای کل انرژی میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری قرائت شده (بدون كسر دوجانبه و بورس) برمبنای نرخ برق تجديدپذير و همچنين مابه‌التفاوت اجرای مقررات (بدون لحاظ توجه‌های ۱و ۲ «بند ۵-۲») به نسبت قدرت مازاد به قدرت مصرفي، محاسبه و تحت عنوان ”تجاوز از قدرت“ به صورت يک قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

۷-۲: از ابتداي آبان ماه  ۱۴۰۲به بعد؛ مجموع بهاي كل انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري قرائت شده (بدون كسر دوجانبه و بورس) برمبناي حداكثر قيمت تابلوي دوم بورس انرژي (تابلوي سبز) در هر يک از بازه‌هاي مذكور در همان دوره و با اعمال ضريب ۱٫۳ به نسبت قدرت مازاد به قدرت مصرفي، محاسبه و تحت عنوان ”تجاوز از قدرت“ به صورت يک قلم در صورتحساب درج مي­شود.

 1. محاسبه بهاي انرژی راکتیو

۸-۱: ضریب زیان و ضریب قدرت مشترک براساس کل انرژی قرائت شده (بدون کسر دوجانبه و بورس) و کل انرژی راکتیو مصرفی مشترک به صورت زیر محاسبه می­شود:

بهای انرژی راکتیو ( ناشی از بدی کیفیت مصرف) به ازاء هر کیلووار ساعت حداکثر معادل سه برابر هزینه تامین برق خواهد بود.

۸-۲: اگر قدرت مصرفي بيشتر از يک مگاوات باشد (بجز تاسيسات گردشگري)، مجموع  ۹۹درصد بهای کل انرژی میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری قرائت شده (بدون کسر دوجانبه و بورس) برمبنـای حـداکثر قیمت برق در هر یک از بازه‌های مذکور در بازار عمده فروشی برق در همان دوره وبا اعمال ضریب ۱٫۲ و ۱ درصد بهای کل انرژی میان‌باری، اوج­بار و کم‌باری قرائت شـده (بـدون کسـر دوجانبـه و بورس) برمبنای نرخ برق تجدیدپذیر و همچنین مابه‌التفاوت اجرای مقررات (بدون لحاظ توجه‌های۱ و بند «۵-۲») آبونمان و تجاوز از قدرت (در صورت وجود) محاسبه میگردد.

۸-۳: اگر قدرت مصرفي مساوي يا كمتر از يک مگاوات باشد، مجموع بهای کل انرژی میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری قرائت شده  (بدون کسر دوجانبه و بورس) برمبنای حـداکثر قیمـت بـرق در هـر یـک از بازه‌های مذکور در بازار عمده فروشـی بـرق در همـان دوره وبـا اعمـال ضـریب ۱٫۲ و همچنـین مابه‌التفاوت اجرای مقررات (بدون لحاظ توجههای ۱و ۲بند ۵«-۲»)و آبونمان محاسبه می­گردد.

۸-۴: بهای انرژی راکتیو با ضرب ضریب زیان با اعمال ضریب ۳ در مجموع بهای محاسبه شـده در بنـد («۸-۲» یا «۸-۳») حسب مورد و با رعایـت سـقف نـرخ منـدرج در بنـد « ۸» شـرایط عمـومی تعرفه‌های برق، در مواردی که متوسط ضریب قدرت دوره کمتر از  ۹۰درصد اسـت، محاسـبه و در صورتحساب درج می­شود.

 1. محاسبه هزینه ترانزیت

هزينه ترانزيت براساس ارقام اعلامي توسط شركت توانير مربوط به ماه دوره صورتحسـاب بـه ازاي هـر كيلووات ظرفيت اتصال به شبکه (صرف‌نظر از ميزان استفاده از ظرفيت اتصال) و به نسبت تعداد روزهاي دوره محاسبه و تحت عنوان ”هزينه ترانزيت“ در صورتحساب درج ميشود. در صورت تجاوز از قـدرت قراردادي اتصال به شبکه، هزينه ترانزيت مي‌بايد برمبناي قدرت قرائت شده محاسبه گـردد. در خصـوص مشتركان روي سطوح ولتاژ انتقال و فوق توزيع هزينه ترانزيت انتقال و فوق توزيع و بـراي مشـتركان روي سطح ولتاژ فشار متوسط مجموع هزينه ترانزيت انتقال و فوق توزيع و هزينه ترانزيت توزيع در نظر گرفتـه مي­شود.

به عنوان نمونه هزینه ترانزیت مشترک با قدرت قراردادی ۵۰۰۰ کیلووات روی سطح فشار متوسط مطابق با جدول زیر محاسبه شده است: (مبالغ بدست آمده براساس نرخ­های اعلامی ترانزیت در سال ۱۴۰۲ می­باشد)

 1. محاسبه بهای تبصره ۱۴

هزينه سوخت از حاصلضرب رقم هزينه سوخت مصارف توليد (صـنعت و معـدن) منـدرج در جـدول ابلاغي وزير محترم نيرو به شماره ۱۰۰/۲۰/۴۲۳۲۸/۱۴۰۲ مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۲ در كل انرژي قرائـت شـده دوره محاسبه و تحت عنوان ”بهاي تبصره ۱۴″ در صورتحساب درج مي­شود.

توجه: این نرخ برای مشترکین صنعتی ۱۴۵ ریال به ازاء هر کیلووات ساعت می­باشد.

 1. محاسبه عوارض برق

۱۱-۱: اگر قدرت مصرفي بيشتر از يک مگاوات باشـد (بجـز تاسيسـات گردشـگري)، ده درصـد (۱۰%) مجموع۹۹ درصد بهای کل انرژی میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری قرائت شده (بدون کسـر دوجانبـه و بورس) برمبنای حداکثر قیمت برق در هر یک از بازه‌های مذکور در بازار عمده فروشی برق در همان دوره و با اعمال ضریب ۱٫۲ و ۱درصد بهای کل انرژی میان‌باری، اوج‌بـار و کم‌بـاری قرائـت شـده (بدون کسر دوجانبه و بورس) برمبنای نرخ برق تجدیدپذیر و همچنین مابه‌التفاوت اجـرای مقـررات (بدون لحاظ توجه‌های ۱و۲بند «۵-۲») تجاوز از قدرت، بهای انرژی راکتیو، هزینه ترانزیت و بهاي تبصره ۱۴حسب مورد محاسبه و تحت عنوان ”عوارض برق“ در صورتحساب درج میگردد.

۱۱-۲: اگر قدرت مصرفي مساوي يا كمتر از يک مگاوات باشد، ده درصد ( ۱۰%) مجموع بهای کل انرژی میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری قرائت شده (بدون کسر دوجانبه و بورس) برمبنای حداکثر قیمت برق در هر یک از بازه‌های مذکور در بازار عمده فروشـی بـرق در همـان دوره وبـا اعمـال ضـریب ۱٫۲و همچنین مابه‌التفاوت اجرای مقررات (بدون لحـاظ توجه‌های ۱ و ۲ بند «۵-۲») بهای انـرژی راکتیو، هزینه ترانزیت و بهاي توجه  ۱۴حسب مورد محاسـبه و تحـت عنـوان ”عـوارض بـرق“ در صورتحساب درج می­گردد.

 1. محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
 2. ماليات بر ارزش افزوده و عوارض معادل نه درصد (۹%) جمع بهاي انـرژي تـامين شـده، مابـه‌التفاوت اجرای مقررات، آبونمان، تجاوز از قدرت، بهای انرژی راکتیو، هزینه ترانزیت و بهاي توجه ۱۴ حسـب مورد محاسبه و به صورت یک قلم در صورتحساب درج می­شود.
 3. محاسبه بهای کل انرژی

مبلغ صورتحساب بهای برق از مجموع بهای انرژی ماده ،۱۶بهای انرژی تامین شده، مابه‌التفاوت اجرای مقررات، آبونمان، تجاوز از قدرت، بهای انرژی راکتیو، هزینه ترانزیت، بهای تبصره ۱۴، عوارض بـرق و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض حسب­مورد به‌دست می‌آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button