دستورالعمل 1402 نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مشترکان صنعتي و سایر مشترکان بالاي 1مگاوات (بخش سوم: کلیه انشعاب‌های تعرفه عمومی، تولید(آب و کشاورزی) و سایر مصارف با قدرت قراردادی بالای 1 مگاوات (قابل اجرا از ابتدای خرداد 1402))

 1. محاسبه تعداد روزهای دوره مصرف

در توالی جدید قبوض برق مشترکین با ظرفیت قراردادی بالای یک مگاوات از ابتدای تا انتهای دوره مصرف صادر می­شود. (دوره­های 31 روزه در شش ماه اول سال و دوره­های 30 روزه در شش ماه دوم سال)

 1. محاسبه مصارف انرژی

محاسبه مصارف انرژی به ترتیب زیر انجام می­پذیرد:

2-1: مصارف انرژی میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری قرارداد دوجانبه در کل روزهای دوره که قرارداد دوجانبه درآن‌ها معتبر است، از مجموع حاصل‌ضرب ظرفیت ترانزیت قرارداد دوجانبه در تعداد ساعات بازه‌های زمانی میان‌بار، اوج‌باری و کم‌باری روزانه، برای کل روزهای مذکور به دست می‌آید.

2-2: مصارف انرژی میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری خریداری شده از تابلوی اول بازار بورس انرژی، از مجموع حاصل‌ضرب قدرت خریداری شده از بازار بورس در هر بازه زمانی میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری روزانه (براساس گزارشات ارسالی توسط شرکت بورس انرژی) در تعداد ساعات آن بازه زمانی، برای کل روزهای خرید از بورس انرژی که در بازه دوره قرار می‌گیرند، به دست می‌آید.

توجه: تعداد ساعات میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری روزانه مطابق با تعداد ساعات تعریف شده توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد در هر روز دوره با رعایت بند (2) شرایط عمومی تعرفه‌های برق تعیین می‌گردد.

3-2: انرژی میانباری، اوج‌بار و كم‌باري تامین شده توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد به نیابت از طرف مشترک، با کسر مجموع مصـارف انرژی میان‌باری، اوج‌بار و کم‌بار محاسبه شده در بندهای «2-1 » و «2-2 » از مصارف انرژی قرائت شده محاسبه میگردد. چنانچه عددهای حاصله مربوط به هر یک از بازه‌های مذکور منفی باشد، مصارف انرژی تامین شده

توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد به نیابت از طرف مشترک در آن بازه برای دوره صدور صورتحساب معادل صفر در نظر گرفته میشود.

3.محاسبه بهای انرژی

بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري تامين شده توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی بـرق حسب مورد به نیابت از طرف مشترک، براساس ميزان انرژي محاسبه شـده در بنـد «2-3 »و برمبنـاي حداكثر قيمت برق در هر يک از بازه‌هاي م كور در بازار عمده فروشـي بـرق در همـان دوره، اعلامـي توسط  شركت مديريت شبکه برق ايران و با اعمال ضريب  1/2محاسبه و مجموع سه عدد بدست آمـده در صورتحساب تحت عنوان ”بهاي انرژي تامين شده“ درج میگردد.

 1. مابه‌التفاوت اجرای مقررات

مابه‌التفاوت اجراي مقررات براي مشتركاني كه تعرفه آنها (با لحاظ نمودن بند (1) شـرايط اختصاصـي تعرفه مربوطه براي ماه‌هاي تير تا شهريور) بيشتر از ”متوسط نرخ بازار“، اعلامي توسط شركت مـديريت شبکه برق، است از حاصلضرب ميزان كل انرژي مصرفي (اعم از انرژي تامين شده بـه نيابـت از طـرف مشترك توسط شركت برق منطقه‌اي و يا توزيع نيروي برق حسب مورد و انرژي خريداري شده از طريق بورس انرژي و يا قرارداد دوجانبه) در هر يک از بازه‌هاي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري در تفاوت تعرفـه مربوطه، در آن بازه با متوسط نرخ بازار عمده فروشي برق در سال گذشته محاسبه و مجمـوع سـه عـدد بدست آمده در صورتحساب تحت عنوان ”مابه‌التفاوت اجرای مقررات“ درج می‌گردد.

توجه: معافيت‌هاي مربوط به پرداخت ”مابه‌التفاوت اجرای مقررات“ براساس ضـوابط و مقـررات مربوطـه می‌باشد.

توجه: آن قسمت از مابه‌التفاوت اجرای مقررات كه در قالب برق خريداري شده از تابلو اول بورس انـرژي از مشتركان مشمول اين دستورالعمل اخذ ميشود، (پس از ابلاغ موضوع توسط معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت نيرو و اجرايي شدن آن توسط بورس انـرژي) از مبـالغ محاسـبه شـده فـوق كسـر ميگردد.

 1. محاسبه بهاي آبونمان

آبونمان دوره با توجه به مبلغ آبونمان ماهانه و تعداد روزهاي دوره محاسبه و تحت عنوان ”آبونمـان“ در صورتحساب درج مي­شود.

برای مشترکین بالای 30 کیلووات این مبلغ برای دوره 30 روزه برابر با 121279 ریال در ماه می­باشد و برای دوره­های 31 روزه این مبلغ می­بایست تبدیل گردد.

 1. محاسبه بهاي تجاوز از قدرت

در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي مشتركين پس از يک دوره صدور اخطاريه كتـبي به صورت زير اقدام مي­شود:

6-1: از ابتداي خرداد ماه تا انتهاي مهر ماه 1402؛ مجموع  99درصد بهاي كل انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري قرائت شده (بدون كسر دوجانبه و بورس) برمبناي حداكثر قيمت برق در هر يک از بازه‌هاي م كور در بازار عمده فروشي برق در همان دوره وبا اعمال ضريب 1.2 و 1 درصد بهای کل انرژی میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری قرائت شده (بدون كسر دوجانبه و بورس) برمبنای نرخ برق تجديدپذير و همچنين مابه‌التفاوت اجرای مقررات (بدون لحاظ توجه‌های 1و 2 «بند 5-2») به نسبت قدرت مازاد به قدرت مصرفي، محاسبه و تحت عنوان ”تجاوز از قدرت“ به صورت يک قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

6-2: از ابتداي آبان ماه  1402به بعد به استثنای مشترکان کد تعرفه “3-الف” ؛ مجموع بهاي كل انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري قرائت شده (بدون كسر دوجانبه و بورس) برمبناي حداكثر قيمت تابلوي دوم بورس انرژي (تابلوي سبز) در هر يک از بازه‌هاي مذكور در همان دوره و با اعمال ضريب 1.3 به نسبت قدرت مازاد به قدرت مصرفي، محاسبه و تحت عنوان ”تجاوز از قدرت“ به صورت يک قلم در صورتحساب درج مي­شود..

6-3: مشتركان كد تعرفه “3-الف” ملزم به رعايت و انرژي مندرج در پروانه بهره­برداري معتبر مي­باشند. در صورت تجاوز از قدرت و مصرف مجاز، مصارف مازاد (مابه­التفاوت مصرف قرائت شده و مصرف مجاز مندرج در پروانه بهره­برداري و در صورت عدم درج مصرف مجاز در پروانه بهره­برداري به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) و نيز بهاي قدرت مازاد با ضرب بهاي قدرت تعرفه كد “3-ب” در مابه­التفاوت قدرت قرائت شده و مجاز مندرج در پروانه بهره­برداري با ضريب يک محاسبه و تحت عنوان ”تجاوز از قدرت“ به صورت يک قلم در صورتحساب درج ميشود.

 1. محاسبه بهاي انرژی راکتیو

8-1: ضریب زیان و ضریب قدرت مشترک براساس کل انرژی قرائت شده (بدون کسر دوجانبه و بورس) و کل انرژی راکتیو مصرفی مشترک به صورت زیر محاسبه می­شود:

 

بهای انرژی راکتیو ( ناشی از بدی کیفیت مصرف) به ازاء هر کیلووار ساعت حداکثر معادل سه برابر هزینه تامین برق خواهد بود.

8-2: مجموع بهای کل انرژی ميان­باري، اوج­بار و کم­باری قرائت شده (بدون کسر دوجانبه و بورس) برمبنـای حـداکثر قیمت برق در هر یک از بازه‌های مذکور در بازار عمده فروشی برق در همان دوره وبا اعمال ضریب 1.2 به علاوه مابه‌التفاوت اجرای مقررات (بدون لحاظ توجه‌های1 و بند «5-2») آبونمان و تجاوز از قدرت (در صورت وجود) محاسبه می­گردد.

8-3: بهای انرژی راکتیو با ضرب ضریب زیان با اعمال ضریب 3 در مجموع بهای محاسبه شـده در بنـد («8-2» یا «8-3») حسب مورد و با رعایـت سـقف نـرخ منـدرج در بنـد « 8» شـرایط عمـومی تعرفه‌های برق، در مواردی که متوسط ضریب قدرت دوره کمتر از  90درصد اسـت، محاسـبه و در صورتحساب درج می­شود.

 1. محاسبه هزینه ترانزیت

هزينه ترانزيت براساس ارقام اعلامي توسط شركت توانير مربوط به ماه دوره صورتحسـاب بـه ازاي هـر كيلووات ظرفيت اتصال به شبکه (صرف‌نظر از ميزان استفاده از ظرفيت اتصال) و به نسبت تعداد روزهاي دوره محاسبه و تحت عنوان ”هزينه ترانزيت“ در صورتحساب درج ميشود. در صورت تجاوز از قـدرت قراردادي اتصال به شبکه، هزينه ترانزيت مي‌بايد برمبناي قدرت قرائت شده محاسبه گـردد. در خصـوص مشتركان روي سطوح ولتاژ انتقال و فوق توزيع هزينه ترانزيت انتقال و فوق توزيع و بـراي مشـتركان روي سطح ولتاژ فشار متوسط مجموع هزينه ترانزيت انتقال و فوق توزيع و هزينه ترانزيت توزيع در نظر گرفتـه مي­شود.

به عنوان نمونه هزینه ترانزیت مشترک با قدرت قراردادی 5000 کیلووات روی سطح فشار متوسط مطابق با جدول زیر محاسبه شده است: (مبالغ بدست آمده براساس نرخ­های اعلامی ترانزیت در سال 1402 می­باشد)

 1. محاسبه بهای تبصره 14

هزينه سوخت از حاصلضرب رقم هزينه سوخت مصارف توليد (صـنعت و معـدن) منـدرج در جـدول ابلاغي وزير محترم نيرو به شماره 100/20/42328/1402 مورخ 21/08/1402 در كل انرژي قرائـت شـده دوره محاسبه و تحت عنوان ”بهاي تبصره 14″ در صورتحساب درج مي­شود.

توجه: این نرخ برای مشترکین صنعتی 145 ریال به ازاء هر کیلووات ساعت می­باشد.

 1. محاسبه عوارض برق

ده درصد ( 10%) مجموع بهای کل انرژی میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری قرائت شده (بدون کسر دوجانبه و بورس) برمبنای حداکثر قیمت برق در هر یک از بازه‌های مذکور در بازار عمده فروشـی بـرق در همـان دوره وبـا اعمـال ضـریب 1.2به علاوه مابه‌التفاوت اجرای مقررات (بدون لحـاظ توجه‌های 1 و 2 بند «5-2») بهای انـرژی راکتیو، هزینه ترانزیت و بهاي توجه  14حسب مورد محاسـبه و تحـت عنـوان ”عـوارض بـرق“ در صورتحساب درج می­گردد.

 1. محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
 2. ماليات بر ارزش افزوده و عوارض معادل نه درصد (9%) جمع بهاي انـرژي تـامين شـده، مابـه‌التفاوت اجرای مقررات، آبونمان، تجاوز از قدرت، بهای انرژی راکتیو، هزینه ترانزیت و بهاي توجه 14 حسـب مورد محاسبه و به صورت یک قلم در صورتحساب درج می­شود.
 3. محاسبه بهای کل انرژی

مبلغ صورتحساب بهای برق از مجموع بهای انرژی ماده ،16بهای انرژی تامین شده، مابه‌التفاوت اجرای مقررات، آبونمان، تجاوز از قدرت، بهای انرژی راکتیو، هزینه ترانزیت، بهای تبصره 14، عوارض بـرق و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض حسب­مورد به‌دست می‌آید.

 

 

دانلود دستورالعمل  

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button