در این مطلب در خصوص الحاقیه نیابتی خواهید خواند:

 • الحاقیه نیابتی چیست
 • آشنایی با مفاد الحاقیه نیابتی
 • روند دریافت الحاقیه نیابتی
 • مدارک لازم برای دریافت الحاقیه نیابتی
 • شروط لازم برای دریافت الحاقیه نیابتی

مقدمه

پیرو مصوبه شماره ۱۰۰/ ۲۰ / ۶۹۳۸۴ / ۱۴۰۱ مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۴۰۱ وزارت محترم نیرو در خصوص دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی و در راستای اجرای بند ۲ مصوبه شماره۸۲۳۵۷ /ت ۵۷۴۶۷ ه مورخ ۲۰/ ۰۷/ ۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران، کلیه مشترکان برق با قدرت بیشتر از یک مگاوات، موظفند از ابتدای خردادماه سال جاری برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز را از طریق تابلو اول و دوم بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه تأمین نمایند.

تمامی مشترکین صنعتی قرارداد انشعاب برق با شرکت­های توزیع و برق منطقه­ای مربوط به محل مصرف دارند و براساس آن قرارداد، شرکت­های مذکور وظیفه تامین فیزیکی برق و صدور قبض انرژی مشترکین را داشته و برای مشترکین با ظرفیت قراردادی بالای 5 مگاوات، از سال 1400 و مشترکین با ظرفیت قراردادی بین 1 تا 5 مگاوات از خرداد 1402 امکان خرید برق از طریق سازوکار بورس انرژی و قرارداد دوجانبه برایشان فراهم گردید و برای بهره از این امکان که کاهش هزینه های انرژی مصرفی مشترکین را به همراه دارد؛ هر مشترک می بایست الحاقیه نیابتی خود را از بخش امور مشترکین شرکت تامین کننده مربوطه دریافت نماید.

بنابراین اولین گام جهت قرارگیری در مسیر خرید برق بشکل دوجانبه و یا بورس انرژی دریافت الحاقیه می­باشد.

 

الحاقیه نیابتی چیست

الحاقیه نیابتی یک الحاقیه بر قرارداد انشعاب برق آن درسته از مشترکین می­باشد که امکان خرید برق از معاملات خارج از بازار (بورس انرژی و دوجانبه) برایشان فراهم شده است و بر طبق این الحاقیه شرکت تامین کننده برق مطابق با قرارداد انشعاب برق  موافقت خود را با تامین آن بخش از انرژی برق كه مشترك نسبت به تامین آن از طریق بازار بورس انرژی ویا انعقاد قرارداد دوجانبه اقدام ننموده است،به نیابت از طرف وی توسط آن شرکت، تامین و با نرخ­های تعیین شده توسط وزارت نیرو محاسبه می­نماید.

بنابراین اگر یک مشترک قصد خرید برق از دو روش مذکور را داشته باشد در ابتدا می­بایست الحاقیه نیابتی انشعاب خود را دریافت نماید. مشترکین با ظرفیت قراردادی بالای 5 مگاوات که قرارداد انشعاب با شرکت­های برق منطقه­ای دارند مستقیم با بخش امور مشترکین آن شرکت می­توانند مراجعه نمایند و همینطور آن دسته از مشترکین با ظرفیت قراردادی بالای 5 که قرارداد انشعاب با شرکت­های توزیع برق دارند و همچنین مشترکین با ظرفیت قراردادی بالای 1 مگاوات می­بایست به اداره برق مربوطه خود مراجعه کنند.

آشنایی با مفاد الحاقیه نیابتی

الحاقیه نیابتی بصورت شامل 4 ماده بوده که هریک به ترتیب ذیل توضیح داده شده است.

ماده1-موضوع الحاقیه

موافقت با تامین آن بخش از انرژی برق كه مشترك نسبت به تامین آن از طریق بازار بورس انرژ ی ویا انعقاد قرارداد دوجانبه اقدام ننموده است،به نیابت از طرف وی توسط شركت.

این ماده که موضوع الحاقیه می­باشد شرکت برق منطقه­ای یا توزیع موافقت می­نماید که در صورت خرید برق مشترک از بورس انرژی و یا دوجانبه ارتباط خود با مشترک را برای تامین برق قطع ننموده و صدور قبض همچنان انجام خواهد پذیرفت با این تفاوت که هر میزان از مصرف مشترک که از دو روش مذکور تامین نشده باشد آن شرکت به نیابت انجام داده و هزینه آن را دریافت خواهد کرد. همچنین لازم به ذکر است اگر مشترکی بیشتر از مصرف خود خرید برق انجام دهد به هیچ عنوان و در هیچ دوره از مصرف به مشترک بازگردانده نخواهد شد.

ماده2-تعهدات مشترک

1 -مشترك موظف به رعایت سقف قدرت تعیین شده توسط شركت مدیریت شبکه برق ایران در تامین برق از طریق بازار بورس انرژی ویا انعقاد قرارداد دوجانبه مي باشد.

 با توجه به بند 1 ماده 2، سقف خرید برق مشترکین ظرفیت قراردادی آن­ها می­باشد و اگر مشترکی مصرف بیشتر از ظرفیت قراردادی خود داشته باشد در قبض برق صادر شده از سمت شرکت برق منطقه­ای یا توزیع مشمول تجاوز از قدرت شده و همینطور امکان خرید مازاد آن را ندارد. این دست از مشترکین که در بین مشترکین بین 1 تا 5 مگاوات بیشتر دیده شده است می­بایست با هماهنگی اداره برق مربوطه گواهی ظرفیت تهیه نموده و ظرفیت خود را افزایش دهند تا بتوانند از مزایای خرید برق به بهترین شکل استفاده نمایند.

2-مشترك موظف است بهای برق مازاد بر میزان تأمین شده از طریق بازار بورس انرژی و یا انعقاد قرارداد دوجانبه و سایر اقلام صورتحساب برق را،كه براساس رویهﻫای ابلاغی توسط شركت توانیر و وزارت نیرو محاسبه ميگردد،در مهلت مقرر پرداخت نماید.

همانطور که در توضیحات ماده 1 بیان شد شرکت برق منطقه­ای یا توزیع صدور قبض را انجام خواهد داد و تمامی اقلام صورتحساب با کسر خرید برق انجام شده محاسبه خواهند شد.

3- مشترك موظف است ﻫزینه ترانزیت را،براساس رویهﻫای ابلاغی توسط شركت توانیر و وزارت نیرو،در مهلت مقررپرداخت نماید.

این بند برای مشترکین با ظرفیت بین 1 تا 5 مگاوات جای سوال دارد چرا که تا به امروز فقط قبض انرژی بایشان صادر می­شد. در رویه جدید از خرداد 1402 در کنار قبض انرژی قبض ترانزیت هم صادر می­ گردد و در صورت عدم پرداخت صورت حساب برق،ﻫزینه ترانزیت و سایر اقالم مربوطه توسط مشترك، شرکت برق منطقه­ای یا توزیع مجاز است،ضمن اعمال ضریب تعدیل،از كلیه اختیارات قانوني برای وصول مطالبات خود،به ویژه قطع برق،استفاده نماید و در این صورت مشترك حق ﻫرگونه اعتراض وادعای خسارت را از خود سلب مي­نماید.

4-مشترك در صورت تامین برق از طریق بازار بورس انرژی و یا انعقاد قرارداد دوجانبه در اولویت تامین بار خواﻫد بود، لیکن موظف به ﻫمکاری با برنامه پاسخگویي بار مي­باشد.

مطابق با مصوبه مذکور در بخش مقدمه مشترکین با ظرفیت قراردادی بالای یک مگاوات در صورت خرید برق از بازار بورس و یا انعقاد قرارداد دوجانبه در اولویت پایین خاموشی قرار خواهند گرفت.

ماده3-تعهدات شرکت(شرکت برق منطقه­ای یا توزیع)

1-در صورتي كه مشترك نسبت به تامین برق خوداز طریق بازار بورس انرژی ویا انعقاد قرارداد دوجانبه اقدام ننماید،شركت به نیابت از طرف مشترك برق مورد نیاز وی را تامین و بهای آن را برمبنای رویهﻫای ابلاغی توسط شركت توانیر و وزارت نیرو محاسبه و دریافت مي­نماید.

2-شركت موظف به ترانزیت انرژی خریداری شده توسط مشترك از طریق بازار بورس انرژی ویا انعقاد قرارداد دوجانبه،با دریافت ﻫزینه ترانزیت،مي­باشد.

بند 2 ماده 3 ممکن است برخی مشترکین را به اشتباه انداخته که خرید برق از بورس انرژی یا دوجانبه هزینه اضافی ترانزیت را به همراه دارد در صورتی که اگر مشترک خرید هم انجام ندهد هزینه ترانزیت برق به محل مصرف نیز دریافت خواهد شد.

ماده4-سایر شرایط

سایر مفاد قرارداد انشعاب كه مغایر با مفاد این الحاقیه نباشد معتبر و برای طرفین لازم الاجرا مي­باشد.

روند دریافت الحاقیه نیابتی

مشترکین برای دریافت الحاقیه نیابتی می بایست به همراه اساسنامه،روزنامه رسمی و یک نامه درخواست دریافت الحاقیه نیابتی با موضوع بیان شده به آدرس اداره برق درج شده در قبض برق خود مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هر اداره برق در هر استان ممکن است موارد دیگری نیز از مشترک درخواست نماید؛ به طور مثال کد بورس انرژی

سپس اداره برق یک نسخه الحاقیه نیابتی که فرم خام آن در سایت شرکت توسعه تجارت انرژی توان قرارداده شده است به مشترک جهت تکمیل و مهر و امضا خواهد داد و مشترک می­بایست دو نسخه را تکمیل و مججد به اداره برق ارائه نماید. و در نهایت اداره برق پس از تایید هئیت مدیره و مهر امضا هر دو نسخه، یک نسخه را به مشترک بازگردانده و به واسطه این الحاقیه نیابتی امکان خرید فراهم می­گردد.

مدارک لازم برای دریافت الحاقیه نیابتی

مدارک لازم برای دریافت الحاقیه نیابتی به صورت عمومی:

 1. اساسنامه
 2. روزنامه رسمی

مدارک لازم برای دریافت الحاقیه نیابتی به صورت خاص(با توجه به درخواست برخی از ادارات برق):

 1. نامه رسمی درخواست الحاقیه نیابتی
 2. کد بورس انرژی

شروط لازم برای دریافت الحاقیه نیابتی

از جمله شروط لازم برای دریافت الحاقیه نیابتی می ­توان موارد ذیل را ذکر کرد:

 1. ظرفیت قراردادی مشترک بالای 1 مگاوات یا 1000 کیلووات باشد
 2. مشترک بدهی قبلی به شرکت برق منطقه ­ای یا توزیع نداشته باشد.
 3. در صورت افزایش ظرفیت قراردادی یا خرید ظرفیت جدید گواهی ظرفیت به اداره برق خود ارائه شده باشد.

دریافت مشاوره در خصوص الحاقیه نیابتی

اگر در خصوص مراحل دریافت الحاقیه نیابتی سوالی دارید می توانید فرم زیر را تکمیل نموده تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button